เพลง  ลูกไผหว่า

ตื่นก็ตื่นสาย ๆ    ถ้วยจานบ่ล้างงานบ้านบ่เฮ็ด  เล่นเน็ตเหมิดมื้อ   แชทกับไผหือ
ตีสามตีสี่  เป็นจั่งซี้ลูกไผหว่า    ลูกไผ.ลูกไผ.ลูกไผหว่า    ลูกไผ.ลูกไผ.ลูกไผหว่า    มิดซีหลี่
หากมีเงินเที่ยว   พ่อแม่เหลียวน้ำจ้างกะบ่พ้อ    รอผู้นำแสงสว่าง     เข้าบ้านเอิ้นใช้ขี้คร้าน 
ขี้คร้าน   ลูกไผหว่า     ลูกไผ.ลูกไผ.ลูกไผหว่า    ลูกไผ.ลูกไผ.ลูกไผหว่า   
 ยามขอเงินแต่ละครั้งแต่ละเทื่อ    ตั๋วพ่อแม่จนหว่าหลงหลงเชื่อ    ได้เท่าใด๋กะใช้ไปบ่เหลือ
เบื่อบ่เข้าใจลูกไผหว่า   ลูกไผ.ลูกไผ.ลูกไผหว่า    ลูกไผ   โอ้น้องหล่า    สงสารพ่อแม่เจ้า    เฮ็ดงาน
เช้าค่ำแนเด้อหล่า     สิคบสิมักผู้ใด๋   กะเบิ่งดีดีเด้อหล่า    อ้ายย้านเขาพาเจ้าไป   แวะตรวจภายในน้องหล่า     ที่เว้าจ่มจ่มอยู่นี้      กะอยากให้เจ้าเข้าใจ     ว่าอันใด๋ดีบ่ดีให้คิดเอา       เฮาสิเฮ็ดจั่งได๋   ให้สังคมไทยน่าอยู่   ลูกไผ.ลูกไผ.ลูกไผหว่า    ลูกไผ.ลูกไผ.ลูกไผหว่า   
 ตื่น.ตื่น.ตื่น  สวย.สวย   ถ้วยจานบ่ล้างงานบ้านบ่เฮ็ด  เล่นเน็ตเหมิดมื้อ   แชทกับไผหือ
ตีสามตีสี่  เป็นจั่งซี้ลูกไผหว่า    ลูกไผ.ลูกไผ.ลูกไผหว่า    ลูกไผ.ลูกไผ.ลูกไผหว่า    มิดซีหลี่
หากมีเงินเที่ยว   พ่อแม่เหลียวนำจ้างกะบ่พ้อ    รอผู้นำแสงสว่าง   เข้าบ้านเอิ้นใช้ขี้คร้าน 
ขี้คร้าน   ลูกไผหว่า     ลูกไผ.ลูกไผ.ลูกไผหว่า    ลูกไผ.ลูกไผ.ลูกไผหว่า   
 ยามขอเงินแต่ละครั้งแต่ละเทื่อ    ตั๋วพ่อแม่จนหว่าหลงหลงเชื่อ    ได้เท่าใด๋กะใช้ไปบ่เหลือ
เบื่อบ่เข้าใจลูกไผหว่า   ลูกไผ.ลูกไผ.ลูกไผหว่า    ลูกไผ   โอ้น้องหล่า    สงสารพ่อแม่เจ้า    เฮ็ดงาน
เช้าค่ำแนเด้อหล่า     สิคบสิมักผู้ใด๋   กะเบิ่งดีดีเด้อหล่า    อ้ายย้านเราพาเจ้าไป   แวะตรวจภายในน้องหล่า     ที่เว้าจ่มจ่มอยู่นี้  กะอยากให้เจ้าเข้าใจ     ว่าอันใด๋ดีบ่ดีให้คิดเอา
เฮาสิเฮ็ดจั่งได๋   ให้สังคมไทยน่าอยู่   ลูกไผ.ลูกไผ.ลูกไผหว่า    ลูกไผ.ลูกไผ.ลูกไผหว่า    โอ้ย..หนอ..
ให้สงสารพ่อแม่เจ้า    แนเด้อน้องหล่า   อย่าได้เฮ็ดจั่งซั่น    อย่าได้เฮ็ดจั่งซี้    แนวใด๋มันบ่ดี อย่าได้พากันสร้าง  แนวใด๋มันดีดี   เอามาเป็นดอกโตอย่าง   ให้พ่อแม่เผิ่นได้อ้าง   ว่านางหล่าแม่นลูกไผ
นั่นล่ะหนา  ศรัทธาเอย..เออ..โว..  โอ..โอ้..โอย..นั่นล่ะหนา  ยามของเงินแต่ละครั้งแต่ละเทื่อ 
ตั๋วพ่อแม่จนว่าหลงหลงเชื่อ   ได้เท่าใด๋กะใช้ไปบ่เหลือ   เบื่อบ่เข้าใจลูกไผหว่า   ลูกไผ.ลูกไผ.ลูกไผหว่า    ลูกไผ    โอ้น้องหล่า   สงสารพ่อแม่เจ้า   เฮ็ดงานเช้าค่ำแนเด้อหล่า   สิคบสิมักผู้ใด๋   กะเบิ่งดีดีเด้อหล่า   อ้ายย้านเขาพาเจ้าไป   แวะตรวจภายในน้องหล่า   ที่เว้าจ่มจ่มอยู่นี้  กะอยากให้เจ้าเข้าใจ       ว่าอันใด๋ดีบ่ดีให้คิดเอา      เฮาสิเฮ็ดจั่งได๋  ให้สังคมไทยน่าอยู่       ลูกไผ.ลูกไผ.ลูกไผหว่า    ลูกไผ.ลูกไผ.ลูกไผหว่า    โอ้ย..หนอ..